Aralık 04 2021 22:27:04
Konu Yazarı : serap46
Konu ID : 3269
Konu Bilgileri
Bu Konuda 7 Mesaj Mevcut ve 37078 Kere Okundu.
Reklam
Başlığı Görüntüle
Engel Degiliz » PAYLAŞILAN SORUNLAR » Sağlık Raporları
Vergi İndirimi Nasıl Alınır
Kullanıcı Adı
Parola
Kayıt Forum Kuralları S.S.S. Üye Listesi Bugünkü Mesajlar Arama

Başlığı Yazdır

03-01-2011 04:58
Burada Olan Üyeler: 1 ziyaretçi
Vergi İndirimi Nasıl Alınır
Kullanıcı Avatarı

serap46
Saygın Üye


Mesaj Sayısı: 231
Katılım Tarihi: 30.01.09
İl / İlçe: Edirne
Yaş : 32

Uyarı seviyesi 0
GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE SAKATLIK İNDİRİMDEN YARARLANMAK İSTEYENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Özürlü vatandaşlarımızla ilgili olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 ve 89'uncu maddelerinde özürlü hizmet erbabı ve serbest meslek erbabı ile bunların bakmakla
yükümlü olduğu özürlü kişiler ve basit usulde vergilendirilen bazı esnaf ve sanatkarlara bu kanununda yer alan esaslara göre hesaplanan sakatlık indiriminden yararlanma
hakkı verilmiş olup, bu hakkın kullanımına ilişkin olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çıkarılmış ve 222 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
ile gerekli açıklamalar yapılmıştır.

İlgili tebliğe göre sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen şahısların bir dilekçe eki ile durumlarına uygun aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; İllerde Defterdarlık Gelir
Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan İlçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Diğer İlçelerde Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Özürlü Hizmet Erbabı İçin;
- Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- 2 adet fotoğraf(Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan fotoğraf istenmemektedir.Yönetmeliğe uygun rapor örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Çalıştığı yerden çalıştığına dair yazı,
- İşçi ise sigorta giriş bildirgesi veya son dört aylık sigorta prim bordrosu,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Sağlık Karnesi fotokopisi

Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişiler İçin;
- Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Bakmakla yükümlü kişinin ve Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı ile sağlık karnesi fotokopileri,
- Özürlüye ait 2 adet fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan fotoğraf istenmemektedir.Yönetmeliğe uygun rapor örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Çalıştığı yerden çalıştığına dair yazı,
- Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge (İşyerinden alınacak)
- Özürlü Serbest Meslek Erbabı İçin;
- Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
- Nüfus cüzdanı örneği
- Özürlüye ait 2 adet fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan fotoğraf istenmemektedir.Yönetmeliğe uygun rapor örneği aşağıda gösterilmiştir.)

Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişiler İçin;
- Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,
- Bakmakla yükümlü kişinin ve Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı ile sağlık karnesi fotokopileri,
- Özürlüye ait 2 adet fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan fotoğraf istenmemektedir. Yönetmeliğe uygun rapor örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge,

Sakatlık İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Özürlüler İçin;
- Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
- Nüfus cüzdanı örneği
- 2 adet fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan fotoğraf istenmemektedir.Yönetmeliğe uygun rapor örneği aşağıda gösterilmiştir.)

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DEFTERDARLIK MAKAMINA

Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü:

......................................... ' nda görev yapmaktayım. Bakmakla yükümlü
bulunduğum .................. rahatsızlığı/rahatsızlığım nedeniyle 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu' nun 31' inci maddesi gereğince sakatlık indiriminden
yararlanabilmem için gereğinin yapılmasını arz ederim. ....../....../......

Adı Soyadı
İmza

Tel: (Ev)
(İş)

EKLERİ:

1- ( ) 2 Adet Fotoğraf
2- ( ) Çalıştığı Yerden Çalıştığına Dair Yazı
3- ( ) İşçi ise Sigorta Giriş Bildirgesi veya Son Dört Aylık Bordro
4- ( ) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5- ( ) Bakmakla Yükümlü Olduğunu Bildirir Yazı
6- ( ) Sağlık Karnesi Fotokopisi
7- ( ) ............ gün ve ......... sayılı ................................................. Hastanesi 'nden alınan
Sağlık Kurulu Raporu Aslı

(Örnek sağlık raporu)
www.engeldegiliz.com/dugun/rapor.jpg

****

MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILAN İŞLEMLER

Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri kendilerine başvuran özürlülerin kişisel bilgilerini "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik"
ekindeki rapor formuna yazacaklar ve bu formları bir yazıya ekleyerek, özürlüleri yetkili sağlık kurulundan en yakın olanına sevk edeceklerdir.

Yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilen raporlar yukarıda sayılan müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu'na gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenen ve sakatlık
dereceleri belirlenen raporlar, ücretlilerde işverene, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere Defterdarlığa gönderilecektir.

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLMA HALİ

Bakmakla yükümlü olunan kişi ifadesinden; özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba,
eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.

İNDİRİM UYGULAMASI

Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari

% 80'ini kaybetmiş bulunan kişiler birinci derece,
% 60'ını kaybetmiş bulunan kişiler ikinci derece,
% 40'ını kaybetmiş bulunan kişiler üçüncü derece sakat sayılmaktadır.

Sakatlık indirimi, herkese uygulanmakta olan özel indirim tutarının;
Birinci derece sakatlar için sekiz katı,
İkinci derece sakatlar için dört katı,
Üçüncü derece sakatlar için iki katı olarak uygulanır.
(1/1/2004 Tarihinden itibaren 4842 Sayılı Kanun Gereğince)
Madde 31. Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat,
asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Sakatlık indirimi;
- Birinci derece sakatlar için 480.000.000 lira,
- İkinci derece sakatlar için 240.000.000 lira,
- Üçüncü derece sakatlar için 120.000.000 liradır.

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.
Sakatlık indiriminden yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, bu hesaplama her biri için ayrı ayrı yapılacak ve indirim uygulamasında toplu olarak dikkate alınacaktır.

Bu şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin gelirin niteliğine göre aylık veya yıllık tutarı, özürlü bireylerin ücretli (hizmet erbabı) ise aylık tevkifat matrahından, serbest meslek erbabı ise beyan edeceği
serbest meslek kazancından, basit usulde vergilendirilen ise vergi tarhına esas kazancından indirilecektir.

Farklı özel indirim tutarları belirlenen illerde çalışan özürlüler ile bunların bakmakla yükümlü bulunduğu özürlülerin yararlanabileceği sakatlık indirimi tutarının hesaplanmasında, bu illerde uygulanan özel
indirim tutarı dikkate alınacaktır.

Ücretlilerde sakatlık indirimi tutarına ayrıca özel indirim tutarının ilave edileceği malumdur.

İndirim, beyan edilecek serbest meslek kazancı ve basit usulde vergilenen kazanç tutarı ile sınırlı olup, kazancın yetersiz olması halinde sonraki yıla devredilmeyecektir.

Muhtelif yerlerden ücret alanlarda, sakatlık indirimi, özel indirimin uygulandığı ücret gelirine uygulanacaktır.

 
Çevrimdışı
25-01-2011 18:00 RE: Vergi İndirimi Nasıl Alınır
Kullanıcı Avatarı

Metin_k
Üye


Mesaj Sayısı: 72
Katılım Tarihi: 21.01.11
İl / İlçe: Trabzon
Yaş : 41

Uyarı seviyesi 0
Bu kadar anlaşılır açık ve net ben bulamadım tebrikler.
 
Çevrimdışı
14-03-2011 01:01 RE: Vergi İndirimi Nasıl Alınır
Kullanıcı Avatarı

YILDIRIM
Admin


Mesaj Sayısı: 3023
Katılım Tarihi: 10.01.09
İl / İlçe: Edirne
Yaş : 59
Metin bu kadar açık ve net olması kanun maddelerinde bazı yerlerin alınmasıdır kanun ve maddeleri çok karışık durumda yazılmıştır...

www.engeldegiliz.com/images/imza.jpg
 
Çevrimdışı
15-03-2011 16:53 RE: Vergi İndirimi Nasıl Alınır
Kullanıcı Avatarı

Berna
Üye


Mesaj Sayısı: 135
Katılım Tarihi: 24.01.11
İl / İlçe: Edirne
Yaş : 41

Uyarı seviyesi 0
Bilgi için teşekkürler.
 
Çevrimdışı
01-02-2013 09:06 RE: Vergi İndirimi Nasıl Alınır
Kullanıcı Avatarı

xyor
Acemi Üye


Mesaj Sayısı: 23
Katılım Tarihi: 13.01.13
İl / İlçe: istanbul
Yaş : 33

Uyarı seviyesi 0
vergi indirimleri geri alınıyor mu şirket fazladan yatırmış
Banka kredilerine, kredi kartı soygunculuğuna Bddk artık çözüm bulsun.Özellikle de Akbank
 
Çevrimdışı
05-03-2013 08:39 RE: Vergi İndirimi Nasıl Alınır
Kullanıcı Avatarı

ForumSitesi
Acemi Üye


Mesaj Sayısı: 22
Katılım Tarihi: 02.03.13
İl / İlçe: Yozgat
Yaş : 35

Uyarı seviyesi 0
Bilgi için teşekkürler.
 
Çevrimdışı
19-04-2013 18:26 RE: Vergi İndirimi Nasıl Alınır
Kullanıcı Avatarı

volkansark
Acemi Üye


Mesaj Sayısı: 18
Katılım Tarihi: 07.04.13
İl / İlçe: İstanbul
Yaş : 27

Uyarı seviyesi 0
paylaşım için teşekkürler
nealirsan.com.trNeAlırsan.com.tr - NeAlırsan Çok Ucuza Burada [/url]
 
Çevrimdışı
Atlanılacak Forum:
Forum powered by fusionBoard
Bu Başlığı Paylaş
URL:
BB Kodu:
HTML:
Benzer Başlıklar
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Kur'an a Bakış Açımız, Ondan Yararlanma Yöntemimiz Nasıl Olmalıdır. Din Bilgileri 1 28-01-2018 12:53
Allah ın Affetmesi, Şefaati Konusunu Nasıl Anlamalıyız. Din Bilgileri 1 02-05-2017 13:09
Kur'an Nasıl Bir Devlet Yönetimini Öneriyor. Din Bilgileri 1 22-11-2016 17:57
Nahl 43 ve Nisa 59. Ayetleri Nasıl Anlamalıyız. Din Bilgileri 1 23-03-2016 09:57
Engelli Calisanlarin Vergi indirimi Engelli Emekliliği,Sosyal Kurumlar ve Sorunlarımız 1 11-01-2016 00:12
NewFusioN by HaYaLeT 40,134,082 Tekil Ziyaretçi  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!